Điều lệ công ty
Báo cáo tài chính
Thông tin cổ đông
Báo cáo thường niên

 
 
 


*Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Kiêm tổng Giám đốc
Ông : TRẦN PHI
Điện thoại :  0511.3823827 - 0903501882
Fax :  0511.3821049
Email :  tranphi@cotimex.com.vn
 

* Phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Kiêm phó tổng Giám đốc
Ông :  LÊ VĂN TRÍ
Điện thoại :  0511.3892785. - 0913402939. 
Fax :  0511.3821939.
Email :  cotimexim@dng.vnn.vn

* Phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Kiêm phó tổng Giám đốc
Ông :  NGUYỄN THÊM
Điện thoại :  0511.3821689 - 0913401215.
Fax :  0511.3821049
Email :  cotimexdng@dng.vnn.vn

* Uỷ viên Hội Đồng Quản trị, kiêm giám đốc trung tâm kinh doanh mô tô xe máy
Ông :  NGUYỄN QUANG AN
Điện thoại :  0511.3649744 - 0913457291
Fax :  0511.3645323
Email : Quangancotimex@yahoo.com.vn

* Uỷ viên Hội Đồng Quản trị, kiêm giám đốc trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp
Ông :  TRẦN VĂN TRUNG
Điện thoại :  0511.3828374 - 0913403561
Fax :  0511.3561665
Email :  dieuhoa_dvth@vnn.vn
 :: ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY